بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان

بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان

نویسندگان: دکتر عبدالحسین میری و همکاران 

 

چکیده
تشریح مسئله: گیاهان یکی از اولین و در دسترس ترین منابع قابل استفاده در درمان می‌باشند و گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامت جوامع برخوردار هستند. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عرضه کنندگان گیاهان دارویی منطقه‌ی سیستان شامل پنج شهرستان (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون)، مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: جامعه آماری این مطالعه توصیفی‌- پیمایشی را 62 عطاری شناسایی شده منطقه‌ی سیستان تشکیل داد و به منظور جمع آوری داده ها به روش مصاحبه با تکمیل و آنالیز پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سنی افراد مشغول در عطاری 12±38 سال با سابقه کار حدود8 ± 9 سال که تنها 12درصد از این افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که 4 درصد مدرک مرتبط با گیاهان و کشاورزی می‌باشند و 56 درصد دیپلم و 30 درصد تحصیلات زیر دیپلم داشتند و از سطح دانش اندکی در زمینه گیاهان دارویی برخوردار بودند. گیاهان دارویی پرتقاضا به ترتیب شامل شوید، زیره‌ی سبز، رازیانه، گشنیز، آویشن، هل، دارچین، فلفل سیاه، اسپند و زردچوبه بود.

نتیجه گیری: کسانی که به عنوان فروشنده گیاهان دارویی فعالیت می‌کنند، علم و‌‌‌ دانش اولیه در زمینه گیاهان دارویی، عوارض و تداخلات با داروهای شیمیایی را ندارند و ضروریست دوره های آموزشی در این خصوص را طی نمایند.

 

 

 

 منبع و متن اصلی: mpt.areeo

© Photo 

بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان
یکشنبه 14 شهریور 1400 - 00:01:44 82 چهارشنبه 5 آبان 1400 - 00:35:42 0