365 روز همگام با غذاهای گیاهی ایرانی

365 روز همگام با غذاهای گیاهی ایرانی

عادات غذایی مردم در پایداری سلامت آنها و پیشگیری از بیماری ها نقش اساسی دارد به گونه ای که با عادات موجود در غذا و تغذیه مردم خردمند ایران زمین، بیم آن میرود که اگر باقیمانده جنگل ها را هم تخریب کنیم و جای ان ها بیمارستان بسازیم از عهده ی پذیرش این همه بیماری که عمدتا به دلیل تغذیه غلط روی دست جامعه و دولت مانده است بر نخواهیم آمد. بخاطر داشته باشیم که قسمت های عمده جنگل های دنیا قبلا به خاطر تامین علوفه حیوانات  پرواری از بین رفته است. اما مردم نمینشینند تا ما تئوری بدهیم و بنویسیم که غذا را به شکل موجود عادات جاری نخورید. باید به مردم نشان دهیم که چگونه میتوان به شکل خوب، سالم و ارزان غذا را آماده کرد و بر سر سفره خانواده گذاشت. ما معمولا از عادات غلط نهی میکنیم. خوب و سریع فرمان صادر میکنیم که نخور، نرو، نبین. در حالیکه وقتی در تغییر عادت میتوانیم موفق باشیم که بگوییم چگونه بخور و چگونه غذای خود و خانواده را ارزان، مقوی ، خوشمزه و سالم آماده بسازید. شاید در بین کتابهایی که تاکنون منتشر شده، کتاب حاضر تنها کتابی باشد که روش تهیه تعداد زیادی غذای سالم را به مردم آموزش داده است.

365 روز همگام با غذاهای گیاهی ایرانی
پنجشنبه 25 شهریور 1400 - 18:21:38 1219 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 13:45:53 0