تغذیه برای گروه های خونی

تغذیه برای گروه های خونی

دانش شناخت اندام ها و علل وجودی و عملکردی آنها نوعیی خودشناسی و ارزش یابی انسانی است. خود شناسی اندام ها، به ما کمک میکند که چگونه از آنها محافظت کنیم، تا به عنوان یک انسان پویا و کارآمد نهایت تندرستی را حفظ نماییم.

اندام های ما از یک سیستم بسته ترکیب یافته از عضوهای متفاوت از هم براساس یک توافق و توازن نسبی در طول تاریخ طبیعی و تکامل ، تشکیل یافته است. سازمان بدن انسان دارای یک نظم بی همتا و از شاهکارهای خلقت است. اما این سازمان با تمام هوشمندی که دارد با صدها مورد ضعف جسمی، روانی و نا توانی ها در مقابل بیماری ها باید درگیر و نهایتا بر آنها غلبه کند. یکی از ابزارها که باید بکار برده تا بیماری را نابود سازد، شناخت روابط و رسیدگی به آنها است.

در کتاب حاضر پس از معرفی اجمالی سیستم کلی بدن، منشا و ویژگی های هر کدام از گروه ها ی خونی را شرح داده و سپس توصیه های غذایی مناسب را معرفی میکنیم. در ادامه اثرات گوناگون سنگ های قیمتی بر تسکین درد و درمان بیماری ها، انرژی درمانی با درختان و اثرات آب و هوا بر بیماری ها و درمان آنها و روش های درمان طبیعی را مورد بحث قرار میدهیم. در پایان طبع های گوناگون را معرفی کرده و خوراکی های مناسب هر طبعی را معرفی میکنیم.

تغذیه برای گروه های خونی
پنجشنبه 25 شهریور 1400 - 18:30:40 1180 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 13:22:15 0