کنگر فرنگی

کنگر فرنگی

نام های فارسی: کَنگَر فرنگی یا اَنگَنار

English Name:Artichoke

Scientific Name:Cynara scolymus

Varieties:Compositeae

Family: Compositae

 

گیاهشناسی

قسمت‌های هوایی آرتیشو هر سال بر اثر سرما از بین می‌رود، ولی ریشه‌ها و ریزوم آن در خاک باقی می‌ماند و با شروع فصل رشد شاخه‌های جدید از آنها به‌وجود می‌آید. روی شاخه‌های آن برگ‌هایی به وجود می‌آید، که دارای پهنک بزرگ هستند و بریدگی‌های خیلی عمیق دارند و از چند لوب (Lob) تشکیل می‌شوند و پوشیده‌اند از خارهای ریز. در انتهای ساقه غنچه‌ای بزرگ  ظاهر می‌شود که دارای نهنج گوشتی برجسته است و چند ردیف براکته‌های ضخیم و گوشتی آن را در میان گرفته‌اند، که مجموع نهنج ضخیم و براکته‌های گوشتی فلس‌مانند، قسمت خوراکی این سبزی را تشکیل می‌دهند. آرتیشو دارای دو نوع ساقه است؛ ساقه‌های زیرزمینی با ریزوم و دیگری ساقه‌ی هوایی. طول بوته‌ی آن به‌بیش از یک‌متر می‌رسد. غنچه ها، که خوراکی هستند، در انتهای ساقه اصلی و شاخه‌های فرعی به‌وجود می‌آیند و قبل از باز شدن برداشت می‌گردند. گل ها به‌رنگ سفید، آبی و یا بنفش دیده می‌شوند.

 

منابع مورد استفاده:

نحوه کشت کنگر فرنگی

آشنایی با خواص کنگر فرنگی

کنگر فرنگی

با خواص آرتیشو بیشترآشنا شوید

بررسی اثر دارویئ گیاه داروئی آرتیشو

همه چیز در مورد آرتیشو

کنگر فرنگی
دوشنبه 16 اسفند 1400 - 22:35:01 851 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 12:54:55 0